dijous, 24 d’agost de 2017

encuesta chapurriau Beseit

encuestadora chapurriau

La encuestadora sobre lo chapurriau estará preguntán estos días de festes majós. 

Escomensará avui a la eixida de missa de San Bartolomé .
Per favor, no contesteu si teniu la boca plena de pa beneít , ya que se li pot omplí lo escote de migues de casqueta y si se té que traure lo vestit podríe ocasioná cardiopatíes an algúns habitáns de la localidat, particularmén a mossos vellssolteróns.

San Bart , Bartolomé, Bartolo, Tolo, Bartholomew , Bertumeu
San Bart , Bartolomé, Bartolo, Tolo, Bartholomew , Bertumeu


Tocará lo timbre per les cases per a que pugue partissipá lo máxim de poblassió , ya que la gen gran ix poc de casa y no sol fé encuestes lingüístiques.

La pregunta es sensilla :

Parle vosté chapurriau ?

SI / NO / No sap, no conteste

A les persones que diguen sí, la chica les obsequiará en un gra de raím moscatell, a triá a la boca o a la má.


Esta mateixa mosseta fará la encuesta sobre autodeterminassió de Cataluña a finals de festes, escomensán a Arnes, Tarragona.
Batea la están esperán en ansia , no sabem mol be perqué.

butifarrendum , referendum, Cataluña ,

Roguem máxima colaborassió , es un proyecte coordinat per la universidat de Saragossa, Universidat Rovira (Carod) i Virgili y Universidat de Barselona


embutí al dimoni al infern

A la vila de Beseit , al Matarraña , va ñabé fa tems un home riquíssim que, entre atres fills, teníe una filleta hermosa y donosa de nom F...